sigla
Informaţii Colegiul Naţional „Unirea”

Politica de confidențialitate

Vă mulțumim că accesaţi pagina de internet a Colegiului Național „Unirea” Târgu Mureș, judeţul Mureș sau că accesaţi unul din serviciile acestei instituţii publice direct la unul din Birourile noastre.

Generalități

Când vizitaţi site-ul www.colegiulunirea.ro, când ne contactaţi sau când apelaţi la serviciile noastre, ne încredințaţi informațiile dumneavoastră. Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș, în calitate de Operator de date cu caracter personal, respectă caracterul particular şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane cu care intră în contact. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Accesul la site-ul Colegiului Național „Unirea” Târgu Mureș este liber și gratuit pentru toate persoanele interesate.

Prin navigarea pe site-ul www.colegiulunirea.ro, prin contactarea noastră printro adresă de e-mail pusă la dispoziție în secțiunea Informații, sau prin citirea acestui document, denumit „Politica de confidențialitate”, declaraţi că aţi fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor. Pentru orice întrebare sau solicitare cu privire la Termeni si Condiţii și la Politica de confidentialitate, a modului de utilizare a site-ului și a informațiilor postate pe pagina de internet, vă rugăm să ne contactați, folosind adresa de e-mail colegiulunirea45@colegiulunirea.ro.

În conformitate cu dispoziţiile GDPR (General Data Protection Regulation) şi ale Legii nr. 506 / 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș, Mureș are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș, în conformitate cu scopurile menţionate în acest document.

Vă rugăm să rețineţi următoarele informații:

 • Perioada de timp: vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii dumneavoastră;
 • Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dumneavoastră personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa despre motivul refuzului;
 • Imposibilitatea de a vă indentifica: în unele cazuri, este posibil să nu putem găsi datele dumneavoastră personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizați în solicitare. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizați numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser. În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării dumneavoastră, cu excepția cazului în care furnizați informații suplimentare care să permită identificarea;
 • Colegiul Național „Unirea” nu va trebui să solicite aprobarea sau acordul explicit pentru a prelucra datele cu caracter personal, deoarece are o bază legală pentru prelucrarea datelor (ACTUL NORMATIV) deşi conceptul de consimţământ în ceea ce priveşte unele dintre activităţile Instituției va rămâne important - spre exemplu, pentru transmiterea de newsletter.

Definiţii

Când spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Potrivit GDPR, Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș, este Operator de date cu caracter personal. „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).

Potrivit legislației, dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului sau beneficiar al unui serviciu prestat de Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș, sunteţi o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Termeni legali pentru prelucrarea de date

În privința datelor pe care ni le oferiţi voluntar prin completarea și trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR). În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, prin acceptarea Politicii de confidenţialitate, vă daţi în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

Informații colectate

Ce informații colectăm?

 1. Informațiile pe care ni le furnizaţi voluntar: Când ne contactaţi prin telefon sau e-mail sau comunicaţi cu noi în orice mod, ne daţi în mod voluntar informațiile pe care prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa locuinţei, adresa de e-mail și numărul de telefon. Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau transferăm informații către terți decât către instituţiile statului care au acest drept prin lege;
 2. Informații pe care le colectăm automat: Când accesaţi şi navigaţi pe site-ul Colegiului Național „Unirea” Târgu Mureș, este posibil să colectăm informații despre vizitele dumneavoastră pe site. Ori de câte ori accesați site-ul de pe un calculator / laptop / telefon mobil sau orice alt dispozitiv de comunicare electronic / smart există, de asmenea, posibilitatea de a se colecta și stoca inclusiv informații referitoare la adresa IP, la tipul de motor de căutare și/sau locul din care se face accesarea site-ului, precum și informații legate de secțiunile pe care le consultaţi. Politica de confidențialitate se aplică tuturor activităților și informațiilor care sunt legate / conținute de site-ul nostru. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

În ce scopuri se colectează datele:

 • pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract, a unei colaborări sau a achiziționării de servicii / produse pe care le oferim / solicităm;
 • pentru a răspunde la întrebări și solicitări;
 • pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • în scop marketing, însă numai în situația în care v-ați dat consimțământul în prealabil;
 • pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim;
 • pentru a oferi și îmbunătăți site-ul nostru web.

Cât timp se stochează datele?

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, în funcţie de prevederile Legii care guvernează activitatea ce o desfăşurăm în comun, în calitate de Operator – Persoană vizată.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră?

Nu vom dezvălui informaţiile dumneavoastră către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul dumneavoastră. Totuşi, este posibil să dezvăluim informaţiile dumneavoastră către următoarele entităţi:

 • Furnizori de servicii - Putem dezvălui informațiile dumneavoastră altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi compania care ne ajută cu găzduirea site-ului nostru. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile dumneavoastră în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;
 • Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească);
 • Altor părţi, cu consimţământul sau la instrucţiunile dumneavoastră. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţiţi sau solicitați să efectuăm o asemenea dezvăluire.

Transferăm date către state terțe?

În prezent nu transferăm datele dumneavoastră către state din afara Uniunii Europene. Dacă această politică se va schimba, vă vom informa în mod corespunzător și vă vom solicita consimțământul.

Legalitatea prelucrării

Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 1. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
 6. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera f. nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

 • Dreptul de retragere a consimțământului - În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit dacă actele normative nu prevăd altfel;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de a vă adresa justiției;
 • Dreptul de acces - Aveţi dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveţi dreptul de acces la datele respective;
 • Dreptul la rectificare - Aveţi dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveţi dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneţi prelucrării și nu există motive legitime care să prevalaze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveţi dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării - Aveţi dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
 • contestaţi exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • v-aţi opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
 • Dreptul la portabilitatea datelor - Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveţi dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:
 • prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR;
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Nu aveţi acest drept în cazul în care decizia:
 • este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și un operator de date;
 • este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate;
 • are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

mecsigla M E CMinisterul Educaţiei

Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România